Ερωτήσεις
Τι είναι αιμορροφιλία;
By makris
Published: October 16, 2007
Print    Email

Aιμορροφιλία είναι παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αιμορραγική διάθεση. Οι αιμορραγίες εντοπίζονται σε πολλές εστίες, π.χ. με τη μορφή ρινορραγίας, ουλορραγίας, αιματουρίας, γαστρορραγίες, εκχυμώσεις, πετέχειες καθώς επίσης και αιμορραγίες που εντοπίζονται μέσα στις αρθρώσεις (αίμαρθρα), μέσα στους μυς (με τη μορφή μεσομύϊων αιματωμάτων, οπισθοπεριτοναϊκών αιμορραγιών, αλλά και ενδοκράνιων αιμορραγιών). Οι αιμορραγίες αυτές συμβαίνουν συχνά και συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν (η επανάληψη των αιμορραγιών εντός των αρθρώσεων οδηγεί στην αιμορρροφιλική αρθροπάθεια), αναφέρονται ανάλογες αιμορραγίες και σε άλλα άτομα της οικογένειας (π.χ. σε αδελφούς του, σε ξαδέλφους του από την πλευρά της μητέρας του). Πρόκειται για κληρονομική αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε μερική ή πλήρη έλλειψη του παράγοντα οκτώ της πήξης. Το γονίδιο του παράγοντα αυτού βρίσκεται στο φυλοσύνδετο χρωμόσωμα Χ και κληρονομείται φυλοσύνδετα (από μητέρα στο αγόρι της, από πατέρα αιμορροφιλικό αναγκαστικά στην κόρη του και από μητέρα φορέα δυνητικά στην κόρη της).